Skip to main content

Michiel de Ruyter and Council of War, 1652

Resolution of Michiel de Ruyter and the Council of War to capture or at least destroy the fleet of Admiral George Ayscue during its retreat at Plymouth for repairs while they are not suspecting it and before they are able to get assistance after losing the battle of Plymouth, 28 August, 1652

Transcription

Den Heere Commandeur M:Ltd:Ruyter op de ordinaris
synnde de Capiteynen van de vloot aen boort beroepen hebbende heeft
onder ander gelegentheyden haer voorgehouden hoedat seedert
den zeeslach gedaen tegen den vyant haren Admirael Ser
Joris Askij naer alle apparantie met syn vloote, die ongetwyfelt
seer schadeloos is, sal syn geweecken naer Pleijmuyden, om haer
geledene schaden te repareeren, dat het raetsaem soude syn haer
te besoecken, en onverwacht opt lijf te vallen, alsoo te vermoeden
is sij op onse comste niet en sullen verdaght weesen, en
lustelyck haere hoofden sorgeloos aen lant sullen sijn, soo dat wij
met godt de voorste haer vloote souden connen ruijneeren
eer sy eenige meerdere assistentie crijgen om ons te coomen
besoecken. Hier op de Capiteynen haer goede meeninge en
antwoort ontfangen hebbende, so heeft den Hr: Command[eur]
met syn Ee: Crychsraet, hun over breeder geraetsaemt
ende naer alles rijpelijck overwoogen hebbende, hebben
gesamentlyck geresolveert ende beslooten, gelyck sy resolveren
en besluijten by desen, met ons geheel gros naer Pleymuyden
te loopen en de Causse eenichsins wel vindende met de hulpe
van Godt, aen te tasten, te veroveren, oft ten minsten
te verbranden en te ruijneeren, soo veel naer soldaet
en Zee-manschap ons mogelyck sal syn, aldus gedaen int
schip Neptunis den 28 Aug: 1652 was ondertekend

Bij den Commandeur en syn
Crychraet

Michiel A. De Ruyter